Intyg & sanktionering

Sweden Western Shooters 

Intyg & Sanktioneringar


Följande gäller ...

För att medlem i förening ansluten till SWSf ska få föreningsintyg ska följande krav vara uppfyllda


Föreningen ska ha skickat in årsrapport.


Föreningen ska ha betalt in sin årsavgift.


Medlemmen ska vara registrerad medlem i SWSf.


Medlemmen ska ha betalt in sin årsavgift i såväl egen förening som SWSf.


Vapnet som avses i föreningsintyget ska vara godkänt enligt SASS regler.


Medlemmen ska vara RO1-certifierad.


Medlemmen ska varit aktiv medlem i föreningen de sex senaste månaderna.


Medlem ska ha klarat av det praktiska provet.


Medlem ska ha klarat det skicklighetskrav motsvarande SWSfs märkesprov i Silver eller motsvarande.


Medlem ska uppfylla de krav egen förening ställt upp för att få föreningsintyg.Förening utfärdar föreningsintyg när samtliga krav är uppfyllda på heder och samvete. För att se att medlem varit aktiv kan en loggbok och/eller annat sätt att dokumentera träning och tävling.


Föreningar får enbart skriva intyg på vapen som är godkända i SASS reglementet. SWSf har i nuläget inget behov av att utveckla någon ny gren och därmed finns inget behov av föreningsegna grenar. SWSf är suverän i beslutet att enbart tillåta vapen i enlighet med SASS reglementet. Förening som väljer att skriva intyg på vapen som inte ingår i vår verksamhet motarbetar då förbundet i det avseendet att vårt förtroende hos polismyndighet minskar. Motarbetningen är skäl för uteslutning av föreningen.


För att en förening skall bli sanktionerad skall föreningen uppfylla följande krav


Ny förening som inte tidigare har sanktionerats av annat skytteförbund kan tidigast efter 12 månader ansöka om sanktionering. Förening som redan är sanktionerad av annat skytteförbund kan ansöka om sanktionering hos SWSf tidigast då föreningen anslutits till förbundet. Förening ska i annat skytteförbund varit medlem i minst 12 månader.Ny föreningen ska skicka in en komplett ansökan.


Se ansökningshandlingar under fliken Dokument.Förening som sedan tidigare sanktioneras av annat skytteförbund ska skicka in;


Se annsökningshandlingar under fliken Dokument.


För att behålla sanktioneringen ska förening uppfylla följande krav;


Inte blivit utesluten ur annat skytteförbund.

Inte skriva föreningsintyg på andra vapen än de som uppfyller kraven enligt SASS.

Skickat in sin årsrapport och betala in sin årsavgift i tid till förbundet, senast den 28 februari.

Tillhandahålla utbildning i Cowboy Action Shooting.